REŠENJE

O USTANOVLJAVANJU LOVIŠTA "VAROŠKI RIT"

("Sl. list AP Vojvodine", br. 1/2012)

I

Naziv lovnog područja: "SEVERNO BANATSKO".

II

Naziv lovišta: "VAROŠKI RIT".

III

Lovište "VAROŠKI RIT" prema načinu korišćenja, ustanovljava se kao lovište OTVORENOG tipa.

Prema nameni lovište se određuje kao OSTALO LOVIŠTE.

U odnosu na nadmorsku visinu i konfiguraciju terena lovište se određuje kao RAVNIČARSKO.

IV

Lovište "VAROŠKI RIT" se nalazi na teritoriji OPŠTINE KIKINDA i obuhvata KO KIKINDA I KO BANATSKA TOPOLA.

V

Granica lovišta: Granica lovišta počinje u tački na državnoj granici sa Republikom Rumunijom, tj. tromeđi državna granica, KO Kikinda i KO Mokrin, granični stub A-64/2 (Y: 7462323,503 X: 5084200,804 u državnom koordinatnom sistemu R. Srbije, Gaus-Krigerova projekcija - zona 7), i ide na jugoistok državnom granicom do granice KO Kikinda i KO Nakovo, dalje nastavlja na jugoistok sredinom kanala između KO Kikinda i KO Nakovo, i dalje nastavlja na jugoistok atarskim putem između KO Kikinda i KO Banatsko Veliko Selo do tromeđe KO Kikinda, KO Banatsko Veliko Selo, KO Novi Kozarci, gde skreće na zapad sredinom kanala između KO Kikinda i KO Novi Kozarci i nastavlja između KO Kikinda i KO Rusko Selo do tromeđe KO Kikinda, KO Banatska Topola i KO Rusko Selo. Dalje granica skreće na jug i ide sredinom kanala i atarskim putem između KO Banatska Topola i KO Rusko Selo, zatim skreće na istok atarskim putem između pomenutih KO, zatim skreće na jug sredinom kanala. Dalje skreće na zapad sredinom kanala, zatim granica blizu salaša Boršoš Joža skreće na jug i atarskim putem ide do granice KO Banatska Topola i KO Molin i nastavlja atarskim putem između KO Banatska Topola i KO Molin do Bašaidskog kanala gde skreće na zapad i ide sredinom pomenutog kanala do mosta na magistralnom putu Bašaid - Kikinda, gde skreće na sever i nastavlja magistralnim putem Bašaid - Kikinda do mosta na kanalu (kod Galada) gde skreće na zapad i sever sredinom kanala tj. granicom KO Banatska Topola i KO Novo Miloševo, i dalje granicom KO Kikinda i KO Novo Miloševo i dalje između KO Kikinda i KO Bočar do Veselinovog salaša, gde skreće na zapad atarskim putem u dužini od oko 1.600 m i nastavlja na severoistok atarskim putem između KO Iđoš i KO Kikinda u dužini od oko 6.400 m, zatim skreće na jugoistok atarskim putem u dužini od oko 780 m do kanala, zatim skreće na severoistok sredinom kanala do velikog kanala. Dalje granica nastavlja na severozapad sredinom kanala u dužini od oko 1.200 m, zatim skreće na severoistok sredinom kanala do granice KO Mokrin i KO Iđoš, gde skreće na jugoistok atarskim putem do tromeđe KO Kikinda, KO Iđoš i KO Mokrin. Dalje granica nastavlja na severoistok atarskim putem između KO Kikinda i KO Mokrin skreće na jugoistok, pa zatim na severoistok do državne granice sa Republikom Rumunijom tj. do početne tačke.

VI

Ukupna površina lovišta "VAROŠKI RIT" iznosi 27.881,55 ha.

VII

Lovostajem zaštićene i trajno zaštićene vrste divljači koje se nalaze u lovištu u vreme ustanovljavanja lovišta:

a) nelovne vrste:

- vidra (Lutra lutra),

- hermelin (Mustela erminea),

- stepski tvor (Mustela eversmanii),

- lasica (Mustela nivalis),

b) krupna divljač:

- srna (Capreolus capreolus L.),

- divlja svinja (Sus scrofa L.);

c) sitna divljač:

1) dlakava divljač:

- šakal (Canis aureus L.),

- lisica (Vulpes vulpes L.),

- divlja mačka (Felis silvestris Schr.),

- kuna belica (Martes foina EHR.),

- kuna zlatica (Martes martes L.),

- jazavac (Meles meles L.),

- zec (Lepus europaeus Pall.),

- sivi puh (Glis glis),

- ondatra (Ondatra zibethica L.),

- veverica (Sciurus vulgaris L.),

- rakunoliki pas (Nyctereutes procyonoides),

- nutrija (Myocastor coypus);

2) pernata divljač:

- divlja patka kržulja, krdža (Anas crecca L.),

- divlja patka zviždara (Anas penelope L.),

- divlja patka gluvara (Anas platyrhynchos L.),

- divlja patka pupčanica, grogotovac (Anas querquedula L.),

- divlja patka riđoglava (Aythya ferina L.),

- divlja guska lisasta (Anser albifrons Scopoli.),

- divlja guska glogovnjača (Anser fabalis Latham.),

- šumska šljuka (Scolopax rusticola L.),

- divlji golub grivnaš (Columba palumbus L.),

- gugutka (Streptopelia decaocto),

- grlica (Streptopelia turtur),

- prepelica (Coturnix coturnix L.),

- poljska jarebica (Perdix perdix L.),

- fazan (Phasianus sp. L.),

- crna liska (Fulica atra L.),

- sojka (Garrulus glandarius L.),

- barska kokica (Gallinula chloropus),

- gačac (Corvus frugilegus L.),

- veliki kormoran (Phalacrocorax carbo),

- jastreb kokošar (Accipiter gentilis),

- siva čaplja (Ardea cinerea).

VIII

Da li lovište zahvata zaštićeno prirodno dobro: Ne

IX

Geografska podloga lovišta "VAROŠKI RIT" u digitalnom rasterskom obliku u razmeri 1:50.000 i štampanom obliku: u prilogu.

IX

Ovo rešenje objaviti u "Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine".