На основу члана 63.  став 3. Закона о дивљачи и ловству  („Службени гласник РС”, број 18/10),

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

 

П Р А В И Л Н И К

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА ЛОВА, ИЗГЛЕДУ И САДРЖИНИ

ОБРАСЦА ЛОВНЕ КАРТЕ, ИЗГЛЕДУ И САДРЖИНИ ОБРАСЦА ДОЗВОЛЕ ЗА

ЛОВ КРУПНЕ ДИВЉАЧИ И ДОЗВОЛЕ ЗА ЛОВ СИТНЕ ДИВЉАЧИ, КАО  И

ИЗГЛЕДУ И САДРЖИНИ ОБРАСЦА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕНОМ ЛОВУ

 

(Правилник  је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 44/10 од 30. јуна 2010. године)

I. УВОДНА ОДРЕДБА

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови и начин организовања лова, изглед и садржина обрасца ловне карте, изглед и садржина обрасца дозволе за лов крупне дивљачи и дозволе за лов ситне дивљачи, као и изглед и садржина обрасца извештаја о извршеном лову. 

 

II. УСЛОВИ ОРГАНИЗОВАЊА ЛОВА

 

Члан 2.

Корисник  ловишта  може  да  организује  лов  на  одређену  ловостајем заштићену  дивљач  ловцу  који  поседује  ловну  карту  за  текућу  ловну  годину, оружни лист за одговарајуће ловачко оружје и одређену дозволу за лов,  која  се сачињава и издаје у складу са  овим правилником.

Корисник ловишта мора да води евиденцију извештаја о сваком извршеном лову, који се сачињава и издаје у складу са овим правилником.

Члан 3.

Ловцу који не поседује  одговарајући оружни лист, као  и ловцу који не поседује ловну карту, односно ловцу чија је ловна карта изгубљена или трајно оштећена (поцепана или похабана ловна карта тако да недостају поједини делови, односно одштампани и/или уписани подаци се не могу јасно очитати), овлашћено лице корисника ловишта не може да изда дозволу за лов дивљачи.

Члан 4.

Ради  поновног  стицања  права  на  лов,  у  случају  губитка  или  трајног оштећења ловне карте  ловац мора да поднесе захтев за издавање нове ловне карте кориснику ловишта, који га води у евиденцији захтева за издавања ловних карата.

 

Уз захтев из става 1. овог члана ловац прилаже:

  1) трајно оштећену ловну карту, ако је захтев поднет због трајног оштећења;

  2) изјаву како је дошло до губитка или трајног оштећења ловне карте;

  3) доказ о уплати накнаде за нови образац ловне карте  на рачун прописан за уплату јавних прихода.

  Корисник ловишта подноси захтев Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) за издавање нове ловне карте, у року од седам дана од дана добијања документације из става 2. овог члана.

  На захтев корисника ловишта до добијања нове ловне карте ловац може да лови само уз одобрење Министарства.

  Изгубљена или трајно оштећена ловна карта поништава се у евиденцији корисника ловишта за издавање ловних карата и у Централној бази података.

Члан 5.

Корисник ловишта мора за сваког ловца у лову на крупну дивљач, вука, шакала и лисицу да обезбеди пратњу лица које врши стручне послове газдовања ловиштем или ловочувара (у даљем тексту: стручни пратилац).

Корисник  ловишта мора да обезбеди стручног пратиоца за сваку групу ловаца у лову на ситну дивљач и групу ловаца у групном лову на дивље свиње, вука, шакала и лисицу.

Изузетно,  у  случају да организује лов, а да нема потребан  број стручних пратиоца из става 1. овог члана,  корисник ловишта мора да обезбеди пратиоца за сваког ловца у лову на крупну дивљач, вука, шакала и лисицу, односно за сваку групу ловаца у лову на ситну дивљач и групу ловаца у групном лову на дивље свиње, вука, шакала и лисицу, у складу са својим актом.

Пратилац у лову на ситну дивљач и у групном лову на дивље свиње, вука, шакала и лисицу из става 3. овог члана уједно је  и вођа групе (у даљем тексту: вођа групе).

Члан 6.

Овлашћено лице корисника  ловишта мора пре издавања дозволе за лов да упозна сваког ловца у лову на крупну дивљач и стручног пратиоца/пратиоца/вођу групе  ловаца  са  начином  организовања  лова,  обавезама  и  одговорностима  у организовању и реализацији лова, временом трајања лова, мерама  сигурности у лову, начином коришћења објеката у лову, поступањем са уловљеном и угинулом дивљачи и њеним деловима, као и са ценама одстрела дивљачи, меса одстрељене дивљачи и услуга у лову, што ловац и стручни пратилац/пратилац/вођа групе ловаца потврђује потписом на дозволи за лов. 

Члан 7.

У зависности од врсте дивљачи која се лови и начина организовања лова, овлашћено лице корисника ловишта после утврђивања исправности  ловне  карте, оружног  листа, личне исправе ловца/вође групе ловаца и документације  ловачког пса  издаje  ловцу/вођи  групе  ловаца  и  стручном  пратиоцу/пратиоцу  одређену дозволу за лов дивљачи.

Члан 8.

Корисник ловишта који организује лов на крупну дивљач, вука, шакала и лисицу мора да изда дозволу за лов крупне дивљачи, вука, шакала и лисицу  у три истоветна  примерка  од  којих  један  примерак  издаје  ловцу,  један  примерак стручном пратиоцу/пратиоцу, а један примерак задржава  у евиденцији издатих дозвола за лов крупне дивљачи корисника ловишта.

Корисник  ловишта  који  организује  групни  лов  на  дивљу  свињу,  вука, шакала и лисицу мора да изда дозволу за групни лов дивљих свиња, вука, шакала и лисицу  у  три  истоветна  примерка  од  којих  један  примерак  издаје  стручном пратиоцу/вођи групе ловаца у групном лову дивљих свиња, вука, шакала и лисице, један примерак задржава  у блоку дозвола за лов дивљих свиња, вука, шакала и лисице, а један примерак у евиденцији издатих дозвола за лов крупне дивљачи корисника ловишта.

Корисник ловишта који организује лов ситне дивљачи мора да изда дозволу за лов ситне дивљачи у три истоветна примерка од којих један примерак издаје стручном пратиоцу/вођи групе ловаца, један примерак задржава у блоку дозвола за лов,  а  један  примерак  у  евиденцији  издатих  дозвола  за  лов  ситне  дивљачи корисника ловишта. 

Члан 9.

Корисник ловишта мора да овласти стручног пратиоца из члана 5. ст. 1 и 2. овог правилника да сачини извештај о сваком извршеном лову, у року од 12 сати после завршеног лова.

Пратилац ловца у лову на крупну дивљач, вука, шакала и лисицу, односно вођа групе ловаца у лову на ситну дивљач/групном лову на дивље свиње, вука, шакала и лисицу из члана 3. став 3. овог правилника мора одмах после завршеног лова да достави  овлашћеном лицу корисника ловишта све потребне податке ради уношења у извештај о извршеном лову. 

Пратилац ловца у лову на крупну дивљач, вука, шакала и лисицу, односно вођа  групе ловаца у лову на ситну дивљач/групном лову на дивље свиње, вука, шакала  и  лисицу  из  члана  3.  став  3.  овог  правилника  одговара  под  пуном материјалном  и  кривичном  одговорношћу  за  тачност  података  које  доставља овлашћеном лицу корисника ловишта, што потврђује својим потписом у извештају о извршеном лову.

Корисник ловишта који организује лов  мора да изда извештај о извршеном лову дивљачи у три истоветна примерка од којих један примерак издаје стручном пратиоцу, један примерак благајни корисника ловишта као основ за фактурисање извршеног лова, а један примерак задржава  у евиденцији извештаја о извршеном лову корисника ловишта.

 

 III. НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ЛОВА

 

Члан 10.

У зависности од врсте дивљачи која се лови и броју учесника у лову може да се организује појединачни или групни лов.

Члан 11.

У појединачном лову крупна дивљач, вук, шакал и лисица могу да се лове:

1) дочеком са земље или са чеке;

2) прикрадањем;

3) тражењем;

4) дозивањем;

5) запрегом.

Члан 12.

У групном лову дивља свиња, вук, шакал и лисица могу да се лове пригоном или погоном.

У групном лову учествује најмање три ловца, а највише 20 ловаца.

 

Члан 13.

Ситна дивљач може да се лови:

1) пригоном;

2) кружним ловом;

3)  соколарењем  у ловиштима  у којима је такав лов предвиђен ловном основом.

Члан 14.

Корисник ловишта може да организује лов на ситну дивљач и групни лов на дивље свиње, вука, шакала и лисицу уз коришћење одговарајућих ловачких паса, у складу са прописима којима се уређује коришћење ловачких паса у лову.

За случај рањавања крупне дивљачи у лову корисник ловишта  мора да обезбеди ловачког пса који је оспособљен за препознавање и праћење крвног трага одговарајуће дивачи, у складу са прописима којима се уређује коришћење ловачких паса у лову.

Члан 15.

У лов на ситну дивљач и у групни лов на дивље свиње, вука, шакала и лисицу група ловаца полази са зборног места.

На зборном месту стручни пратилац/вођа групе мора да провери исправност  оружја и опреме за лов, ловну карту, оружни лист и документа за псе,  ако  се  употребљавају у лову.

  

Стручни пратилац/вођа групе мора да упозна ловце са врстом дивљачи која  се лови, начином лова, временом завршетка лова и мерама сигурности којих ловци  морају да се придржавају.  По завршетку лова група ловаца мора да се врати на зборно место.   Стручни пратилац/вођа групе по повратку на зборно место мора да прикупи  све потребне податке за уношење у извештај о извршеном лову.

 

IV. ИЗГЛЕД И САДРЖИНA ОБРАСЦА ЛОВНE КАРТE

 

Члан 16.

Годишња лoвна  карта издаје се на  Обрасцу  број 1 -  Годишња  лoвна  карта,  који је правоугаоног облика, димензија 54 х 86,6 mm, израђеног од тврде хартије са  доминантним зеленим  тоновима,  који је одштампана  уз овај правилник и чини  његов саставни део.

На предњој страни годишње ловне карте, у горњем средишњем делу налази  се грб Републике Србије и назив:  Издавач/Publisher: Република Србија/Republic of  Serbia  Министарство  пољопривреде,  шумарства  и  водопривреде/  Ministry  of  agriculture,  forestry  and  water  management, исписан на српском језику, ћириличким  писмом и на енглеском језику.

 Испод назива издавача је  текст: ГОДИШЊА ЛОВНА КАРТА/ANNUAL

HUNTING LICENCE, За ловну годину/For the hunting year, исписан у два  реда, на српском језику, ћириличким писмом и на енглеском језику.

Испод назива годишње ловне карте је текст: Рег. бр./Reg. No., испод кога је текст: Датум издавања/Issuing date.

Испод датума издавања годишње ловне карте, у левом доњем углу, је место  за печат  корисника ловишта: М.П. корисника ловишта, а у десном доњем углу  место за потпис овлашћеног лица корисника ловишта.   

У горњем  левом углу је елемент заштите.

У горњем десном углу је заштитна нумерација.

На  полеђини  годишње  ловне  карте  налазе  се  следећи  подаци:  Име  и

презиме/Name  and  Surname,  ЈМБГ/ID,  Држава/State,  Рег.  бр.  личне  карте-пасоша/Reg. No. of Identity card-passport, исписани  у  четири реда,  на српском  језику, ћириличким писмом и на енглеском језику.

Испод места за рег. бр. личне карте-пасоша  је  текст: Важи само уз личну  карту-пасош/Valid with Identity card - passport.

 

Члан 17.

Месечна лoвна карта издаје се на Обрасцу број 2 - Месечна лoвна карта, који  је правоугаоног облика,  димензија  54 х 86,6 mm, израђеног  од тврде хартије беле  боје, који је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део.

На предњој страни  месечне ловне карте, у горњем средишњем делу налази  се грб Републике Србије и назив: Издавач/Publisher: Република Србија/Republic of

Serbia  Министарство  пољопривреде,  шумарства  и  водопривреде/  Ministry  of agriculture,  forestry  and  water  management, исписан на српском језику, ћириличким  писмом и на енглеском језику.

 Испод назива издавача је  текст: МЕСЕЧНА ЛОВНА КАРТА/MONTHLY  HUNTING LICENCE, За месец/For the month, Важи 30  дана од датума издавања/  Valid 30 days from issuing date, исписaн у три реда, на српском језику, ћириличким  писмом и на енглеском језику.

Испод назива  месечне  ловне карте  је  текст:  Рег. бр./Reg.  No., испод кога је  текст: Датум издавања/Issuing date.

Испод  датума издавања месечне ловне карте, у левом доњем углу,  је место  за печат  корисника ловишта: М.П. корисника ловишта, а у десном доњем углу  место за потпис овлашћеног лица корисника ловишта. 

У горњем  левом углу је елемент заштите.

У горњем десном углу је заштитна нумерација.

На  полеђини  месечне  ловне  карте  налазе  се  следећи  подаци:  Име  и  презиме/Name  and  Surname,  ЈМБГ/ID,  Држава/State,  Рег.  бр.  личне  карте-пасоша/Reg. No. of Identity card-passport, исписани  у  четири реда, на српском  језику, ћириличким писмом и на енглеском језику.

Испод места за рег. бр. личне карте-пасоша  је  текст: Важи само уз личну  карту-пасош/Valid with Identity card - passport.

 

 

V. ИЗГЛЕД И САДРЖИНA ОБРАСЦА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛОВ

 

Члан 18.

Дозвола за лов дивљачи издаје се, у зависности од начина лова,  на Обрасцу  број 3 – Дозвола за лов крупне дивљачи, вука, шакала и лисице, Обрасцу  број 4 –  Дозвола за лов ситне дивљачи или Обрасцу број 5 – Дозвола за групни лов дивљих  свиња, вука, шакала и лисице. 

Обрасци дозвола за лов дивљачи су димензија 30 x 21 cm,  одштампани су уз  овај правилник и чине његов саставни део.

Штампање прописаних образаца дозвола за лов врши корисник ловишта.

 

Члан 19.

Дозвола за лов крупне дивљачи, вука, шакала и лисице која се издаје на Обрасцу број 3 -  Дозвола за лов крупне дивљачи, вука, шакала и лисице,  садржи  следеће податке: 

-  назив ловишта  и назив корисника ловишта,

-  серијски број дозволе за лов,

-  назив:  „ДОЗВОЛА ЗА ЛОВ КРУПНЕ ДИВЉАЧИ, ВУКА, ШАКАЛА И ЛИСИЦЕ”,

-  име и презиме ловца, место пребивалишта, регистарски број ловне карте,  врсту ловне карте, број оружног листа и калибар ловачког оружја,

-  податке о врстама крупне дивљачи и њиховом полу, старосној класи,  трофејној вредности и броју јединки,

-  бројеве маркица за обележавање одстрељене дивљачи пре померања са места одстрела које се задужују;

-  напомену да се лов дивљачи врши у складу са одредбама Закона о  дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) и извршних прописа за  спровођење закона,

-  напомену да ловац и стручни пратилац/пратилац у лову својим потписом  потврђују  да  су  од  стране  корисника  ловишта  упознати  са  обавезама  и  одговорностима  у  организовању  и  реализацији  лова,  временом  трајања  лова,  мерама  сигурности у лову, начином коришћења објеката у лову, поступањем са  уловљеном и угинулом дивљачи и њеним деловима, као и са ценама одстрела  дивљачи, меса одстрељене дивљачи и услуга у лову,

-  датум важења дозволе за лов,

-  ловачки поздрав „ДОБАР ПОГЛЕД”,

-  датум издавања дозволе за лов,

-   место за потпис ловца,

-  место за потпис стручног пратиоца/пратиоца у лову, 

-  место за потпис овлашћеног лица корисника ловишта, 

-  место за печат корисника ловишта.

 

Члан 20.

Дозвола за лов ситне дивљачи која се издаје на Обрасцу број 4 - Дозвола за  лов ситне дивљачи  садржи следеће податке: 

-  назив ловишта  и назив корисника ловишта,

-  серијски број дозволе за лов,

-  назив: „ ДОЗВОЛА ЗА ЛОВ СИТНЕ ДИВЉАЧИ”,

-  име и презиме стручног пратиоца/вође групе ловаца у лову на ситну  дивљач, место пребивалишта, регистарски број ловне карте, врсту ловне карте, број  оружног листа и калибар ловачког оружја,

-  одобрени број ловаца у групи и регистарске бројеве ловних карата свих ловаца из те групе, 

-  врста ситне дивљачи и број јединки,

-  бројеве маркица за обележавање одстрељене дивљачи пре померања са места одстрела које се задужују (од броја_–до броја_),

-  напомену да се лов дивљачи врши у складу са одредбама Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) и извршних прописа за спровођење закона,

-  напомену да стручни пратилац/вођа групе својим потписом потврђују да су  од  стране корисника  ловишта  упознати  са  обавезама  и  одговорностима  у организовању и реализацији лова, временом трајања лова, мерама  сигурности у лову, начином коришћења објеката у лову, поступањем са уловљеном и угинулом дивљачи и њеним деловима, као и са ценама одстрела дивљачи, меса одстрељене дивљачи и услуга у лову,

-  датум важења дозволе за лов,

-  ловачки  поздрав „ДОБАР ПОГЛЕД”,

-  датум издавања дозволе за лов,

-  место за потпис стручног пратиоца/пратиоца/вође групе, 

-  место за потпис овлашћеног лица корисника ловишта, 

-  место за печат корисника ловишта.

Члан 21.

Дозвола за групни лов дивљих свиња, вука, шакала и лисице која се издаје на  Обрасцу број 5 -  Дозвола за групни лов дивљих свиња, вука, шакала и лисица садржи следеће податке: 

-  назив ловишта  и назив корисника ловишта,

-  серијски број дозволе за лов,

-  назив:  „ДОЗВОЛА  ЗА  ГРУПНИ  ЛОВ  ДИВЉИХ  СВИЊА,  ВУКА, ШАКАЛА И ЛИСИЦЕ”,

-  име и презиме ловца/вође групе ловаца у групном лову дивљих свиња вука, шакала и лисице, место пребивалишта, регистарски број ловне карте, врсту ловне карте, број оружног листа и калибар ловачког оружја,

-  одобрени број ловаца у групи и регистарске бројеве ловних карата свих ловаца из те групе, 

-  врста дивљачи и број јединки,

-  бројеве маркица за обележавање одстрељене дивљачи пре померања са места одстрела које се задужују,

-  напомену да се лов дивљачи врши у складу са одредбама Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) и извршних прописа за спровођење закона,

-  напомену да стручни пратилац/вођа групе својим потписом потврђују да су  од  стране  корисника  ловишта  упознати  са  обавезама  и  одговорностима  у организовању и реализацији лова, временом трајања лова, мерама  сигурности у лову, начином коришћења објеката у лову, поступањем са уловљеном и угинулом дивљачи и њеним деловима, као и са ценама одстрела дивљачи, меса одстрељене дивљачи и услуга у лову,

-  датум важења дозволе за лов,

-  ловачки  поздрав „ДОБАР ПОГЛЕД”,

-  датум издавања дозволе за лов,

-  место за потпис стручног пратиоца/вође групе,

-  место за потпис овлашћеног лица корисника ловишта,

-  место за печат корисника ловишта.

 

 VI. ИЗГЛЕД И САДРЖИНA ОБРАСЦА  ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕНОМ ЛОВУ

 

Члан 22.

Извештај о извршеном лову дивљачи издаје се  на Обрасцу број 6 - Извештај о извршеном лову дивљачи, димензија 30 x 21 cm, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Штампање прописаног обрасца извештаја о извршеном лову врши корисник ловишта.

 

Члан 23.

Образац извештаја о извршеном лову дивљачи садржи: 

-   назив: Извештај о извршеном лову, серијски број извештаја о извршеном лову,

-  назив ловишта, ловног ревира, датум обављања лова, време почетка и завршетка лова,

-  бројеве задужених маркица за обележавање одстрељене дивљачи пре померања са места одстрела,

-  табелу  у коју  се  уписује: регистарски број ловне карте ловца, врста одстрељене  дивљачи,  пол,  старосна  класа,  број  одстрељене  дивљачи,  бројеви искоришћених маркица за обележавање одстрељене дивљачи,

-  податке из родовника и потврде о  употребљивости  у лову или број идентификационе картице ловачког пса (у ловиштима у којима је лов са употребом ловачких паса предвиђен ловном основом),

-  врсту рањене, а непронађене дивљачи у лову, њен пол, старосну класу и њену процењену тежину/трофејну вредност у природи,

-  напомену да пратилац/вођа групе, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,  својим  потписом  потврђује  да  су  подаци  које  је  доставио овлашћеном лицу корисника ловишта тачни,

-  место за потпис пратиоца/вође групе,

-  место, датум и време састављања извештаја,

-  потпис овлашћеног лица корисника ловишта.

 

 VII. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

 

Члан 24.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о  обрасцу дозволе за лов крупне дивљачи, обрасцу, садржини и начину издавања пропратнице, односно трофејног листа за поједине врсте уловљене дивљачи и начину вођења евиденције трофеја и о издатим трофејним листовима („Службени гласник РС”, бр. 13/94 и 11/95).

Члан 25.

Овај  правилник  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објављивања  у „Службеном гласнику Републике Србије”.

                                                          

Образац број 1

ГОДИШЊА ЛОВНА КАРТА 

Изглед и садржина предње стране годишње ловне картеИзглед и садржина полеђине годишње ловне карте


Образац број 2

МЕСЕЧНА ЛОВНА КАРТА

Изглед и садржина предње стране ловне карте


Изглед и садржина полеђине ловне карте


Образац број 3

 Серија А Број: 000001

НАЗИВ ЛОВИШТА: ____________________________________________ КОРИСНИК ЛОВИШТА: _______________________________________ ДОЗВОЛА ЗА ЛОВ КРУПНЕ ДИВЉАЧИ, ВУКА, ШАКАЛА И ЛИСИЦЕ Ловцу: ________________________________ из __________________________; Регистарски број ловне карте: ________________; Врста ловне карте: Годишња/Месечна Број оружног листа: ____________________; Калибар ловачког оружја: _________________; дозвољава се да лови следећу врсту дивљачи:


Бројеви маркица за обележавање одстрељене дивљачи пре померања са места одстрела које се задужују:

__________________________________________________________________________________

  Лов дивљачи врши се у складу са одредбама Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) и извршних прописа за спровођење Закона.

  Ловац, стручни пратилац/пратилац  у лову својим потписом потврђују да су од стране корисника ловишта упознати са обавезама и одговорностима у организовању и реализацији лова, временом  трајања  лова,  мерама    сигурности  у  лову,  начином  коришћења  објеката  у  лову, поступањем са уловљеном и угинулом дивљачи и њеним деловима, као и са ценама одстрела дивљачи, меса одстрељене дивљачи и услуга у лову.

Дозвола за лов важи до: ___.___.201_. године.

„ДОБАР ПОГЛЕД”

Датум издавања дозволе за лов:__.__.201_. године

_______________________________

  потпис ловца

 

______________________________                 М.П.                    ______________________________

                      стручни пратилац/пратилац у лову                                           овлашћено лице корисника ловишта


Образац број 4 Серија А Број: 000001

НАЗИВ ЛОВИШТА: ____________________________________________ КОРИСНИК ЛОВИШТА: _______________________________________ ДОЗВОЛА ЗА ЛОВ СИТНЕ ДИВЉАЧИ Стручном пратиоцу/вођи групе: _____________________________ из _______________________; Регистарски број ловне карте: ________________; Врста ловне карте: Годишња/Месечна Број оружног листа: ____________________; Калибар ловачког оружја: _________________; дозвољава се да, са групом од ____________ловаца, са ловним картама чији су регистарски бројеви: ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ , лови: 

Бројеви маркица за обележавање одстрељене дивљачи пре померања са места одстрела које се задужују (од броја_–до броја_): ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Лов дивљачи врши се у складу са одредбама Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) и извршних прописа за спровођење Закона. Стручни пратилац/вођа групе ловаца својим потписом потврђују да су од стране корисника ловишта упознати са обавезама и одговорностима у организовању и реализацији лова, временом трајања лова, мерама сигурности у лову, начином коришћења објеката у лову, поступањем са уловљеном и угинулом дивљачи и њеним деловима, као и са ценама одстрела дивљачи, меса одстрељене дивљачи и услуга у лову. Дозвола за лов ситне дивљачи важи до: ___.___.201_. године. „ДОБАР ПОГЛЕД” Датум издавања дозволе за лов:__.__.201_. године

______________________________ М.П. ______________________________

 стручни пратилац/вођа групе овлашћено лице корисника ловишта


Образац број 5 Серија А Број: 000001

НАЗИВ ЛОВИШТА: ____________________________________________ КОРИСНИК ЛОВИШТА: _______________________________________ ДОЗВОЛА ЗА ГРУПНИ ЛОВ ДИВЉИХ СВИЊА, ВУКА, ШАКАЛА И ЛИСИЦЕ Ловцу, вођи групе: ________________________________ из __________________________; Регистарски број ловне карте: ________________; Врста ловне карте: Годишња/Месечна Број оружног листа: ____________________; Калибар ловачког оружја: _________________; дозвољава се да, са групом од ____________ловаца, са ловним картама чији су регистарски бројеви: ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ , лови:


Бројеви маркица за обележавање одстрељене дивљачи пре померања са места одстрела које се задужују: ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Лов дивљачи врши се у складу са одредбама Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) и извршних прописа за спровођење Закона. Стручни пратилац/вођа групе ловаца својим потписом потврђују да су од стране корисника ловишта упознати са обавезама и одговорностима у организовању и реализацији лова, временом трајања лова, мерама сигурности у лову, начином коришћења објеката у лову, поступањем са уловљеном и угинулом дивљачи и њеним деловима, као и са ценама одстрела дивљачи, меса одстрељене дивљачи и услуга у лову.

Дозвола за групни лов дивљих свиња важи до: ___.___.201_. године. „ДОБАР ПОГЛЕД” Датум издавања дозволе за лов:__.__.201_. године

 ______________________________ М.П. ______________________________

 стручни пратилац/вођа групе овлашћено лице корисника ловишта


Образац број 6 Број: 000001 ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЛОВУ У ЛОВИШТУ: __________________________ ЛОВНОМ РЕВИРУ: _______________________ Датум лова: __.__.201_. године; Време почетка лова:__________; Време завршетка лова: __________ Лов извршен на основу Дозволе за лов бр. ____________ издате __.__.201_. године Бројеви задужених маркица за обележавање одстрељене дивљачи пре померања са места одстрела: ______________________________________________________________________________________


Подаци из родовника и потврде о употребљивости у лову или бројеви идентификационих картица ловачких паса употребљених у лову: ______________________________________________ ______________________________________________________________________________________


Пратилац/вођа групе, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, својим потписом потврђује да су подаци које је доставио овлашћеном лицу корисника ловишта тачни. Пратилац/вођа групе:_______________________________________ Место, датум и време састављања извештаја: Овлашћено лице корисника ловишта _____________________________________ ______________________________