На основу члана 21. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде и министар заштите животне средине и просторног планирања споразумно доносе

 

П Р А В И Л Н И К
О ПРОГЛАШАВАЊУ ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ДИВЉАЧИ,
ТРАЈАЊУ ЛОВНЕ СЕЗОНЕ НА ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНЕ ВРСТЕ
ДИВЉАЧИ У ОТВОРЕНИМ И ОГРАЂЕНИМ ЛОВИШТИМА, ОГРАЂЕНИМ
ДЕЛОВИМА ЛОВИШТА И ПОЛИГОНИМА ЗА ЛОВ ДИВЉАЧИ, КАО И
МЕРАМА ЗАШТИТЕ И РЕГУЛИСАЊА БРОЈНОСТИ ПОПУЛАЦИЈА ТРАЈНО
ЗАШТИЋЕНИХ И ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ДИВЉАЧИ

 

(Правилник је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 75/10 од 20.

октобра 2010. године)

 

I. УВОДНА ОДРЕДБА

 

Члан 1.

Овим правилником проглашавају се  ловостајем заштићене врсте дивљачи, трајање ловне сезоне  на ловостајем заштићене врсте дивљачи  у отвореним и ограђеним ловиштима, ограђеним деловима ловишта и полигонима за лов дивљачи, као  и мере заштите и регулисања бројности популација трајно заштићених и ловостајем заштићених врста дивљачи.

 

 

II. ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНЕ ВРСТЕ ДИВЉАЧИ, ТРАЈАЊЕ ЛОВНЕ СЕЗОНЕ

НА ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНЕ ВРСТЕ ДИВЉАЧИ У ОТВОРЕНИМ И

ОГРАЂЕНИМ ЛОВИШТИМА, ОГРАЂЕНИМ ДЕЛОВИМА ЛОВИШТА И

ПОЛИГОНИМА ЗА ЛОВ ДИВЉАЧИ

 

 

Члан 2.

Ловостајем заштићене врсте дивљачи су:

1. крупна дивљач:

 - дивокоза (Rupicapra rupicapra L.), 

 - муфлон (Ovis aries musimon Pall.),

 - срна (Capreolus capreolus L.),

 - јелен европски, јелен обичан (Cervus elaphus L.),

 - јелен лопатар (Dama dama L.),

 - јелен вирџинијски (Оdocоileus virginianus),

 - дивља свиња (Sus scrofa L.);

2. ситна дивљач:

1)  длакава дивљач:

- вук (Canis lupus L .),

- шакал (Canis aureus L.),

- лисица (Vulpes vulpes L.),

- дивља мачка (Felis silvestris Schr.), - куна белица (Martes foina EHR.),

- куна златица (Martes martes L.),

- јазавац (Meles m e le s L .),

- зец (Lepus europaeus Pall.),

- сиви пух (Glis glis),

- ондатра (Ondatra zibethica L .),

- веверица (Sciurus vulgaris L.),

- ракунолики пас (N yctereutes procyonoides), - нутрија (M yocastor coypus);

2) перната дивљач:

- дивља патка кржуља, крџа (A n as c r e cc a L.), - дивља патка звиждара (A n as p en e lo p e L .),

- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),

- дивља патка пупчаница, гроготовац (A nas qu erquedula L .),

- дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),

- дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),

- дивља гуска глоговњача (Anser fabalisLatham.), - шумска шљука (Scolopax rusticola L.), -дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.), - гугутка (Streptopelia decaocto ),

- грлица (Streptopelia turtur),

- препелица (Coturnix coturnix L.),

- пољска јаребица (Perdix perdix L.), - фазан (Phasianus sp. L.),

- црна лиска (Fulica atra L.),

- сојка (Garrulus glandarius L.),

- барска кокица (Gallinula chloropus), - гачац (Corvus frugilegus L.).

Члан 3.

Заштита, управљање, лов, коришћење и унапређивање популација ловостајем заштићених аутохтоних врста дивљачи врши се у отвореним и ограђеним ловиштима, као и у ограђеним деловима ловишта, у складу са годишњим планом газдовања ловиштем корисника ловиштадаљем тексту: годишњи план).

Заштита, управљање, лов, коришћење и унапређивање популација ловостајем заштићених алохтоних врста крупне дивљачи (јелен лопатар, јелен вирџинијски и муфлон) врши се искључиво у ограђеним ловиштима или ограђеним деловима ловишта, у складу са годишњим планом корисника ловишта.

Члан 4.

Трајање ловне сезоне на ловостајем заштићене врсте дивљачи (у даљем тексту: ловна сезона) одређује се према врсти ловостајем заштићене дивљачи, у зависности од њених биолошких карактеристика и еколошких услова станишта у коме се налази.

За ситну дивљач из вештачке производње која се лови на полигонима за лов дивљачи ловна сезона траје током целе године, у складу са годишњим планом корисника ловишта.

Трајање ловне сезоне дато је у Прилогу -Трајање ловне сезоне на ловостајем заштићене врсте дивљачи, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни деo.

Члан 5.

Хватање ловостајем заштићене врсте дивљачи врши се у складу са овим правилником и посебним прописом.

Корисник ловишта врши хватање ловостајем заштићене врсте дивљачи у складу са планским документима за газдовање ловиштем, и то:

1)  крупне дивљачи током целе године, осим женских грла крупне дивљачи у периоду када су високо гравидне или кад воде младунце млађе од 30 дана;

2)  зечева од 15. октобра до 31 . јануара;

3)  ситне дивљачи из вештачког узгоја за лов на полигонима за лов дивљачи током целе године.

Изузетно од става 2. тачка 3) овог члана хватање осталих врста ситне дивљачи врши се уз сагласност надлежног органа, а у складу са законом којим се уређује ловство.

III. МЕРЕ ЗАШТИТЕ И РЕГУЛИСАЊА БРОЈНОСТИ ПОПУЛАЦИЈА
ТРАЈНО ЗАШТИЋЕНИХ И ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ДИВЉАЧИ

Члан 6.

Заштићене врсте дивљачи штите се ограничењем коришћења, забраном уништавања и предузимања других активности којима се наноси штета врстама и њиховим стаништима, као и предузимањем мера и активности на управљању популацијама, прописаних овим правилником и посебним законима.

Трајно заштићене врсте дивљачи могу да се користе у складу са прописима којима се уређује заштита природе.

Члан 7.

Заштита, управљање, лов, коришћење и унапређивање популација ловостајем заштићених врста дивљачи спроводи се предузимањем одговарајућих мера и активности, као што су:

1)     праћење стања популација ловостајем заштићених врста дивљачи и чинилаца њиховог угрожавања, а нарочито праћење и ублажавање негативних последица утицаја промене климе на ловостајем заштићене врсте дивљачи и њихова станишта;

постизање оптималне бројности ловостајем заштићених врста дивљачи у складу са програмом развоја ловног подручја који доноси министарство надлежно за послове ловства;

3)   реализација ловних активности у складу са планским документима корисника ловишта;

4)   оснивање узгајалишта и узгајалишта посебне намене;

5)   реинтродукција ловостајем заштићених врста дивљачи, односно гајење ловостајем заштићених врста дивљачи у условима ван природног станишта (ex situ) и на природном станишту (in situ) ради њиховог враћања у природу;

6)   праћење стања миграторних ловостајем заштићених врста дивљачи, подручја значајних за развојни циклус врсте, као и станишта миграторних ловостајем заштићених врста дивљачи (зимовалишта, одмаралишта, миграторни коридори);

7)   премештање јединки ловостајем заштићених врста дивљачи у случају акцидентних ситуација (загађења ваздуха, воде и земљишта, пожари, поплаве и сл.), ако за то постоје одговарајући услови;

8)   биотехничке мере за заштиту станишта и очување биодиверзитета;

9)   санација и ревитализација оштећених станишта;

10)спровођење компензацијских мера успостављањем новог локалитета које има исте или сличне особине као оштећени локалитет и уношење ловостајем заштићених врста дивљачи на друге локалитете у циљу повећања бројности;

11)подршка научним истраживањима, образовним активностима и популаризацији очувања и заштите ловостајем заштићених врста дивљачи.

Члан 8.

Регулисање бројности заштићених врста дивљачи у ловном подручју врши се на основу програма развоја ловног подручја ради постизања и одржавања оптималне бројности здраве и нормално развијене дивљачи, која ће уз најповољнију старосну, полну и трофејну структуру дати максимални годишњи прираст, а која причињава минималну штету на станишту на коме се налази.

I V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број: 110-00-110/2/2010-03                                                 МИНИСТАР

У Београду, 27. септембра 2010. године            др Оливер Дулић

 

Број: 110-00-136/2010-09                                                  МИНИСТАР

У Београду, 27. септембра 2010. године               др Саша Драгин

 


 

ПРИЛОГ

ТРАЈАЊЕ ЛОВНЕ СЕЗОНЕ НА
ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНЕ ВРСТЕ ДИВЉАЧИ

1. Одређене врсте ловостајем заштићене дивљачи лове се у следећем периоду ловне године:

 

Ред.

број

ВРСТА

Српски назив

ВРСТА

Научни назив

ПОЛ

ДИВЉАЧИ

ТРАЈАЊЕ

ЛОВНЕ

СЕЗОНЕ

 

MAM MALIA- СИСАРИ

 

1.

Дивокоза

Rupicapra

дивојарац

1. 7. – 31. 1.

 

 

1. 9. – 31. 1.

 

rupicapra

дивокоза и

дивојаре

 

2.

Муфлон

Ovis musimon

муфлон

1. 1. – 31.12.

 

муфлонка и

муфлонско

јагње

1.10. – 31. 1.

 

3.

Срна

Capreolus

capreolus

срндаћ

15. 4. – 30. 9.

 

срна и лане

1. 9. – 31. 1.

 

4.

Јелен

европски,

јелен обични

Cervus elaphus

јелен

1. 8. – 15. 2.

 

кошута и

јеленско теле

1. 8. – 15. 2.

 

5.

Јелен лопатар

C e r v us d am a

јелен лопатар

1. 9. – 15. 2.

 

кошута и

јеленче

1. 9. – 15. 2.

 

6.

Јелен

вирџинијски

Оdocоileus

virginianus

јелен

вирџинијски

1. 9. – 15.2.

 

кошута и

јеленско теле

1. 9. – 15. 2.

 

7.

Дивља свиња

S us sc rofa

вепар

1. 1. – 31.12.

 

крмача

1. 7. – 31. 1.

 

назиме до две

године

старости

1. 1. – 31 .12.

 

8.

Вук *

Canis lupus

вук

1. 1. – 31.12.

 

вучица и штене

1. 7. – 28. 2.

 

9.

Шакал

Canis aureus

1. 1. – 31.12.

 

10.

Лисица

V ulpes vulpes

1. 1. – 31.12.

 

11.

Дивља

мачка**

Felis silvestris

1. 7. – 28. 2.

 

12.

Куна белица**

M artes foina

1.10. – 28. 2.

13.

Куна златица

M artes martes

1.10. – 28. 2.

 

14.

Јазавац**

M eles meles

1. 7. – 28. 2.

 

15.

Зец

Lepus

europaeus

15.10. – 31.12.

 

16.

Сиви пух

Glis glis

1. 8. – 31. 3.

 

17.

Ондатра

Ondatra

zibethica

1. 1. – 31.12.

 

18.

Веверица

Sciurus

vulgaris

1. 8. – 31. 3.

 

19.

Ракунолики

пас

Nyctereutes

procyonoides

1. 1. – 31.12.

 

20.

Нутрија

M yocastor

coypus

1. 1. – 31.12.

 

 

AVES - ПТИЦЕ

1.

Дивља патка

кржуља, крџа

A nas crecca

1. 9. – 28. 2.

2.

Дивља патка

звиждара

A nas penelope

1. 9. – 28. 2.

3.

Дивља патка

глувара

Anas

platyrhynchos

1. 9. – 28. 2.

4.

Дивља патка

пупчаница,

гроготовац

A nas

querquedula

1. 9. – 28. 2.

5.

Дивља патка

риђоглава

A ythya ferina

1. 9. – 28. 2.

6.

Дивља гуска

лисаста

Anser

albifrons

1.10. – 28. 2.

7.

Дивља гуска

глоговњача

Anser fabalis

1.10. – 28. 2.

8.

Шумска

шљука***

Scolopax

rusticola

1.10. – 31. 1.

9.

Дивљи голуб

гривнаш

Columba

palumbus

1. 8. – 28. 2.

10.

Гугутка

Streptopelia

d ecao cto

1. 8. – 28. 2.

11.

Грлица

S trep to p elia

turtur

1. 8. – 30. 9.

12.

Препелица

C oturnix

coturnix

1. 8. – 30. 9.

13.

Пољска

јаребица

Perdix perdix

15.10. – 30.11.

14.

Фазан из

слободне

природе

Phasianus

colchicus

1.10. – 31.1.

15.

Црна лиска

Fulica atra

1. 9. – 28. 2.

 

16.

Барска кокица

G all in u la

c h lo r opus

1.10. – 28. 2.

17.

Сојка

G arrulus

glandarius

1. 8. – 28. 2.

18.

Гачац

Corvus

frug i leg us

1. 8. – 28. 2.

19.

Велики

корморан* * * *

Phalacrocorax

carbo

1. 1. – 31.12.

20.

Јастреб

кокошар * * * *

Accipter

gentilis

1. 1. – 31 .12.

21.

Сива чапља

****

Ardea cinerea

1. 1. – 31.12.

 

Напомена:

*врста се штити као ловостајем заштићена врста дивљачи, осим на деловима територије Аутономне покрајине Војводина где се штити као строго заштићена дивља врста;

**врста се штити као ловостајем заштићена врста дивљачи, осим на територији Аутономне покрајине Војводина где се штити као строго заштићена дивља врста;

***врста се штити као ловостајем заштићена врста дивљачи на подручјима до 500 m надморске висине;

* * * * врсте које корисник ловишта може да лови искључиво ради спречавања штета у ловиштима на површини регистрованог рибњака и у ловиштима, у складу са планским документом корисника ловишта.

2.  Групни лов дивљих свиња у отвореним ловиштима организује се у периоду од 1 .октобра до 31. jaнуара.

Изузетно, корисник ловишта може организовати групни лов дивљих свиња у отвореним ловиштима и изван ловне сезоне само на основу налога ловног инспектора.

Корисник ловишта који је добио налог из претходног става ове тачке мора да обавести ловног инспектора о вршењу групног лова на дивље свиње најмање 48 сати пре почетка лова, ради надзора над организацијом групног лова дивљих свиња, контроле излова и промета уловљене дивљачи и њених делова.

Корисник ловишта који је добио налог из става 2. тачке 2. овог прилога мора одмах по извршеном групном лову дивљих свиња да обавести надлежну ветеринарску службу ради ветеринарско- санитарног прегледа одстрељене дивљачи.

3.  Групни лов вука, шакала и лисице организује се у периоду од 1. октобра до 28. фебруара.