На основу члана 36. тачка 6. и члана 37. тачка 11. Статута Ловачког удружења „Кикинда“ из Кикинде, Управни одбор на седници одржаној ___________. године донео је Предлог

ПОСЛОВНИКА О РАДУ
УПРАВНОГ ОДБОРА ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА „КИКИНДА“ из КИКИНДЕ


I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ


Члан 1.


Овим Пословником уређује се организација и рад Управног одбора, његових чланова, сталних и повремених Комисија, стручно техничке службе, начин представљања одговорних лица пред трећим лицима и друга питања, која су значајна за рад управног одбора, а нарочито:
- права и дужности чланова Управног одбора;
- права и дужности председника и заменика председника Управног одбора;
- припремање, сазивање и рад седница Управног одбора;
- припремање, доношење, објављивање и извршавање одлука и закључака Управног одбора;
- начин вођења записника о раду Управног одбора и
- друга питања од значаја за рад Управног одбора.


Члан 2.


Управни одбор ради и разматра питања из свог делокруга на седницама, које се одржавају према потреби, а најмање једном у месец дана. Седницама Управног одбора поред изабраних чланова, могу присуствовати Председници других органа Удружења - Надзорног одбора и Дисциплинске комисије, Комисија Скупштине и Управног одбора, са правом учешћа у раду, без права одлучивања.
Изузетно, у хитним случајевима, Управни одбор може донети одлуку и путем телефонске сагласности сваког појединог члана Управног одбора. Овако донету одлуку, Управни одбор ће верификовати на својој првој редовној седници.


Члан 3.


Седнице Управног одбора сазива председник Управног одбора.
Председник Управног одбора припрема, и води седнице Управног одбора, а у случају његовог одсуства заменик председника Управног одбора.
Ако су председник и његов заменик из става 1 и 2 овог члана спречени, седницу Управног одбора могу сазвати и Надзорни одбор, као и више од половине чланова управног одбора.


Члан 4.


Сарадња Управног одбора са вишим савезима ЛСВ и ЛСС, као и другим органима и организацијама између две Скупштине остварује се упућивањем својих представника да учествују у раду органа, тела и организација, давањем мишљења и подношењем предлога у вези виталних питања из области ловства и заштите дивљачи.

Члан 5.


Одредбе овог Пословника обавезне су за све чланове Управног одбора, запослене, као и друга лица која учествују у раду Управног одбора.


Члан 6.


Одредбе овог Пословника примењују се и на рад комисија, одбора и других радних тела Управног одбора.


Члан 7.


Рад Управног одбора је јаван. Када се на седници Управног одбора износе и разматрају подаци, који се према одредбама закона и општих аката сматрају пословном тајном, Управни одбор расправља и ради без присуства лица који нису чланови Управног одбора.

II. ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА


Члан 8.


Чланови Управног одбора имају право и дужност да присуствују седницама Управног одбора и седницама радних тела Управног одбора чији су чланови и да учествују у њиховом раду и одлучивању.
У случају спречености, члан Управног одбора дужан је да унапред обавести председника Управног одбора, заменика председника или стручну службу Удружења и да на наредној седници образложи свој изостанак.
Члану Управног одбора, који неоправдано изостане са три седнице у току једне ловне године (01. април текуће до 31. марта наредне године), Управни одбор ће на првој седници Скупштине удружења предложити престанак чланства у Управном одбору. Попуна упражњеног места у Управном одбору, на место члана, коме је престало чланство по одлуци Скупштине удружења, врши се у складу са Статутом и одлукама Скупштине о избору органа Скупштине.


Члан 9.


Члан Управног одбора има право да на седници Управног одбора:
- подноси иницијативу за доношење одлука, закључака и других аката из делокруга рада Управног одбора и
- предлаже разматрање сваког питања које је у надлежности Управног одбора.


Члан 10.


Члан Управног одбора има право да захтева од Сгручно-административне службе Удружења да му пружи помоћ у погледу подношења иницијативе које подноси Управном одбору.
Сгручно-административна служба Удружења дужна је да члановима Управног одбора даје све потребне информације ради потпунијег упознавања и праћења проблема из рада и пословања Удружења.III. ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА


Члан 11.


Председник Управног одбора има следећа права и дужности:
- припрема, сазива и води седнице Управног одбора;
- предлаже дневни ред седнице;
- обезбеђује писане материјале за седнице;
- координира рад Управног одбора и других органа и тела Удружења;
- потписује одлуке, закључке и друга акте које доноси Управни одбор;
- обавља послове које му повери Управни одбор;
- обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом.


Члан 12.


Заменик председника Управног одбора :
- замењује председника Управног одбора у случају његове одсутности или спречености да обавља своје послове и за то време има иста права и дужности као и председник Управног одбора
- помаже председнику Управног одбора у обављању његових послова;
- обавља послове које му повери председник Управног одбора из своје надлежности.


Члан 13.


У случају спречености председника и заменика председника Управног одбора, замењује их члан Управног одбора, кога овласти председник или заменик председника Управног одбора, односно најстарији члан Управног одбора


IV. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА


1. Припремање и сазивање седница


Члан 14.


Председник Управног одбора стара се о организовању, припремању и сазивању седница Управног одбора. У припремању седница Управног одбора председнику помаже стручно административна служба Удружења.
Седницу Управног одбора сазива председник Управног одбора по својој иницијативи или на основу закључка Управног одбора, Надзорног одбора, као и на захтев више од половине чланова Управног одбора.


Члан 15.


Позив за седницу Управног одбора, са предлогом дневног реда, доставља се члановима Управног одбора дан раније или непосредно пре одржавања саме седнице.
Уз позив за седницу члановима Управног одбора доставља се, по правилу, записник са претходне седнице.
2. Рад на седници


Члан 16.


Управни одбор пуноправно одлучује, ако је на седници присутно више од половине укупног броја чланова Управног одбора. Кворум се утврђује на почетку седнице. Ако се у току седнице Управног одбора утврди да не постоји кворум за одлучивање, председник Управног одбора ће прекинути седницу.


Члан 17.


Приликом састављања предлога дневног реда узеће се у обзир и иницијативе које потичу од чланова Управног одбора, органа и тела Удружења, који имају интерес да одређено питање размотри Управни одбор Удружења.
Дневни ред Управног одбора утврђује се на почетку седнице. У току седнице Управни одбор не може дневни ред мењати или допуњавати.


Члан 18.


После утврђивања дневног реда приступа се разматрању и усвајању записника са претходне седнице. Сваки члан Управног одбора има право да стави примедбе на записник са седнице Управног одбора. Примедбом на записник тврди се да нешто у записник није унето или да је нетачно унето. Примедбе на записник достављају се у писаној форми или усмено на седници Управног одбора.
О примедбама на записник који ставе чланови Управног одбора одлучује Управни одбор, а усвојене примедбе уносе се у записник.


Члан 19.


После усвајања записника Управни одбор прелази на разматрање појединих питања по реду утврђеном у усвојеном дневном реду.
Питања из дневног реда разматрају се на основу излагања предлагача или на основу писменог предлога.
По завршеном разматрању појединих питања, а зависно од карактера питања које се разматра, Управни одбор доноси одлуке, закључке и друга акта, односно утврђује предлоге аката, ако се њима третирају питања из делокруга Скупштине Удружења.


Члан 20.


Трајање расправе, по правилу, није временски ограничено и учесници могу више пута узимати реч по једном питању. Председник се стара да учесника у расправи нико други не спречава у слободи говора.
Кад се процени да ће расправа по неком питању трајати дуже, председник може предложити Управном одбору да се ограничи време излагања учесника у расправи по тој тачки.

Члан 21.


Члан Управног одбора може предложити измену садржине на сваки предлог или питање стављено на дневни ред седнице Управног одбора.
Предлог измене садржине се подноси, по правилу у току расправе на седници.
Ако има више предлога измене садржине по једном питању дневног реда, председник ставља сваки предлог на гласање по реду предлагања.
Пре преласка на расправу по поднетом предлогу, председник ће затражити мишљење по истом од подносиоца предлога.
Подносилац предлога може повући предлог у току расправе све до стављања на гласање. Ако се предлог усвоји, он постаје саставни део одлуке.


Члан 22.


Чланови Управног одбора и други учесници седнице могу у току седнице од подносиоца предлога, и председника Управног одбора, тражити обавештење у вези са питањем о коме се расправља.
Чланови Управног одбора, као и сви чланови удружења преко својих груповођа, између две седнице, могу постављати питања и тражити одговор из делокруга рада Управног одбора искључиво писаним путем , а нарочито у вези са извршавањем одлука Скупштине и Управног одбора.
Питања која се односе на рад Удружења и извршавање одлука и других аката упућују се преко стручно административне службе Удружења, која је дужна да на првој наредној седници обавести Управни одбор о приспелим питањима и предлогом припремљених одговора.
Одговори на постављена питања могу се дати у току седнице усмено или писмено, а могу се писмено доставити и након одржавања седнице у примереном року, не дужем од 10 дана.


Члан 23.


О раду на седници Управног одбора води се записник.
Записник садржи: редни број седнице; време и место одржавања седнице; имена и презимена присутних чланова Управног одбора и осталих присутних лица; имена одсутних чланова Управног одбора са назнаком оправданости изостанка; констатацију о кворуму; дневни ред седнице; имена и презимена предлагача одлука; имена и презимена чланова и осталих присутних лица која су учествовала у претресу појединих питања; резултате гласања по појединим предлозима, односно питањима дневног реда; одлуке донесене по појединим питањима дневног реда и потпис председника Управног одбора и записничара.
Ако је одлука општи акт, или је већег обима, у записник се уноси само назив одлуке, а текст одлуке се прилаже записнику. Записнику се прилаже и сва остала документација која се односи на седницу Управног одбора.
Члан Управног одбора који је на седници издвојио мишљење по одређеном питању, може тражити да се његови ставови унесу у записник.
Председник Управног одбора може одредити да се у записник унесу и други подаци са седнице.Члан 24.


Члан Управног одбора и други учесници на седници на којој се усваја записникса претходне седнице, имају право да прегледају своја излагања и у њему изврше редакцијске исправке.


Члан 25.


О формулацији одлука и других аката, њиховом спровођењу и објављивању стара се председник Управногодбора на начин одређен Статутом Удружења и овим пословником.
Записник о седници Управног одбора саставља се најкасније у року од осам радних дана од дана одржавања седнице. О изради и чувању записника, односно одлука и других аката донетих на седници Управног одбора, стара се стручна служба удружења.
3. Начин одлучивања


Члан 26.


Управни одбор одлучује о питањима из свог делокруга већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора.
Ако по неком питању има више предлога, председник их ставља на гласање по реду како су поднети.


Члан 27.


Гласање на седницама Управног одбора је, по правилу јавно, ако Управнини одбор не одлучи друкчије.
Управни одбор може донети одлуку да се о одређеном питању обави тајно гласање. Предлог за тајно гласање може поднети сваки члан Управног одбра за време претреса. О предлогу за тајно гласање мора се одлучити пре него што се приступи гласању. Тајно гласање обавља се гласачким листићима. Тајно гласање спроводи посебна комисија коју именује Управни одбор из својих редова.
Јавно гласање се врши дизањем руке или поименично. Чланови Управног одбора могу гласати "за" или "против" предлога о коме се гласа, а могу се и уздржати од гласања.
4. Одржавање реда на седници

Члан 28.


О одржавању реда на седници Управног одбора стара се председавајући.
За повреду прописаног реда, члану Управног одбора и осталим присутнима лицима може се изрећи једна од следећих мера:
- усмена опомена;
- опомена која се уноси у записник;
- одузимање речи и
- удаљење са седнице.
Усмену опомену, опомену која се уноси у записник и одузимање речи изриче председавајући, а удаљење са седнице изриче Управни одбор на предлог председавајућег или на предлог најмање три члана Управног одбора.


Члан 29.


Усмена опомена се изриче члану Управног одбора или другом присутном лицу које својим понашањем или говором на седници нарушава ред, вређа правила пристојности, одредбе овог Пословника или достојанство Управног одбора.
Опомена која се уноси у записник изриче се члану Управног одбора или другом присутном лицу које је због свог понашања већ једном било опоменуто, па је поново прекршило ред, као и у случају теже повреде рада.
Одузимање речи изриче се уколико члан Управног одбора или друго лице и после опомене унете у записник продужи да својим понашањем вређа ред на седници.
Удаљење са седнице изриче се члану Управног одбора или другом присутном лицу које упорно и тешко вређа председавајућег и друге чланове Управног одбора или продужи да говори иако му је председавајући одузео реч.


Члан 30.


Члан Управног одбора или друго присутно лице коме је изречена мера удаљења са седнице дужан је да одмах напусти просторију у којој се седница одржава.
Ако члан Управног одбора, или друго присутно лице коме је изречена мера удаљења са седнице, не напусти просторију, председавајући ће прекинути седницу Управног одбора.


V. АКТИ УПРАВНОГ ОДБОРА


Члан 31.


Управни одбор предлаже и доноси следећа акта:
- општа акта;
- одлуке;
- закључке;
- предлаже решења;
- даје смернице и препоруке.

Под општим актом подразумева се акт којим се на општи начин уређује организација и начин пословања и односи у Удружењу (правилник, пословник, упутства и сл.).
Одлука се доноси о одређеним питањима из области организације пословања. Закључком се одлучује о процедуралним питањима.


VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ


Члан 32.


Ради претходног разматрања појединих питања из свог делокруга и давања мишљења и припремања предлога о тим питањима, Управни одбор бира чланове сталних комисија, а може формирати и повремене комисије.
Начин избора и делокруг рада комисија утврђује се одлуком Управногодбора.


Члан 33.


Одредбе овог пословника у свему се примењују на рад комисија Управног одбора.


Члан 34.


Одредбе Пословника о раду Скупштине, органа и других радних тела, које се односе на рад Управног одбора и његових комисија и других служби, престају да важе даном доношења овог Пословника


Члан 35.


Тумачење овог Пословника даје Управни одбор.


Члан 36.


Овај пословник ступа на снагу даном доношења од стране Скупштине Удружења, а примењује се наредног дана од дана његовог доношења.


У Кикинди, септембра 2015. године
Председник Управног одбора
Мирко Латиновић