На основу члана 34 став 1 тачка 8 Статута Ловачког удружења „Кикинда“ од 15.10.2010.  године, Скупштина  Ловачког удружења „Кикинда“ на својој ванредној седници одржаној дана  02.10.1014. године, донела је

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ

            1 Опште одредбе

Члан 1
            Овим правилником се уређује дисциплинска и материјална одговорност чланова Ловачког удружења „Кикинда“ са седиштем у Кикинди (у даљем тексту: Удружење) за повреде ловачких обавеза,  дужности и дисциплине, 
и причињене штете, врста мера (казни) које се изричу, избор дисциплинске комисије, начин вођења поступка  и  извршење изречених мера.

Члан 2
            Чланови Удружења су дужни да савесно и марљиво извршавају своје обавезе,  да поштују ловачку етику, да се придржавају одлука органа, да поштују ловачку дисциплину и да чувају углед ловачког удружења.
           
Чланову ловачког удружења су посебно обавезни да:
            - чувају дивљач;
            - да врше правилан одстрел дивљачи водећи рачуна о ловном календару, ловостају и одлукама органа Ловачког удружења о овим и другим питањима;  
            - да извршавају одређене радне задатке, благовремено и савесно (пошумљавање, прехрањивање, прављење и  одржавање хранилишта и друго);
            - да одрађују или уплате Ловачком удружењу радне дане;
            - да редовно обављају дужности које су им поверене;
            - да се другарски, коректно односе према осталим члановима ловачког удружења;
            - да својим  понашањем штите и унапређују етику ловства;
            - да извршавају одлуке органа Ловачког удружења и да поступају по налозима и наредбама одговорних и овлашћених лица за време лова.

Члан 3
            Дисциплинској и материјалној одговорности подлежу сви ловци без обзира на посебна овлашћења и одговорности која имају у Удружењу и шире.

            2 Одговорност

Члан 4
            Свако понашање чланова Удружења противно одредбама овог правилника, као и других општих аката Удружења представљају повреду чланских обавеза (у даљем тексту обавезе).

Члан 5
            Повреде обавеза, с обзиром на њихов утицај на остварење чланских задатака у Удружењу, као и побуде из којих је она учињена, могу бити лакше и теже.


Члан 6
            Лакше повреде обавеза су:
            1 непристојно понашање у лову,
            2 започињање лова пре одређеног времена или незавршавање лова после одређеног времена,
            3 ношење оружја или држање истог у колима у ловишту у неловним данима,
            4 непоседовање ловачких докумената за време лова, чланске и ловне картз,
            5 неоправдано неукључивање у организоване акције (пошумљавање, пребројавање дивљачи, лов штеточина и слично) односно неплаћање обавезних радних дана,
            6 неподношење извештаја о протеклом ловачком дану, улову или недоношење зечијих очију од стране груповође или одговорног из групе,
            7 излазак у лов или лов ван групе или са мањим бројем ловаца у групи од дозвољеног,
            8 улажење у ловиште возилом преко дозвољене границе,
            9 ако учесник у лову на себи нема одговарајућу обележавајућу ознаку (траку на капи или капу или прслук или обележје на раменом делу прслука или јакне)  која је јарке наранџасте, жуте, љубичасте или црвене боје.

Члан 7
            Теже повреде обавеза су:
            1 учествовање у лову или радној обавези у пијаном стању или под дејством омамљујућих  средстава или узимање алкохолних и / или других омамљујућих средстава пре, као и за време лова,
            2 изазивање туче, нереда  или нерада, односно учествовање у тучи или нереду у току лова или радне обавезе,
            3 лов у данима кад није дозвољен лов, или за време ловостаја.
            Под ловостајем се подразумевају сви неловни дани, сви терени на којима се у ловном дану званично не лови, као и дивљач за коју у ловном дану није донета одлука да се лови.
            Под ловостајем се подразумева забрана лова дивљачи, чија је забрана лова одређена Законом, другим прописом и одлуком органа Удружења у данима и по врстама дивљачи на одређеним ловним теренима,
            4 одстрел већег броја дивљачи од дозвољеног,
            5 одбијање налога ловочувара или овлашћеног лица, да ловочувару или овлашћеном лицу покаже пртљаг, дозволи преглед пртљага возила и возила, ради контроле уловљене дивљачи, покаже  чланску и ловну карту као и исправе за пса и потврду о вакцинисању паса против беснила,
            6 одстрел заштићене дивљачи или дивљачи забрањене за одстрел,
            7 покушај одстрела или рањавање заштићене дивљачи или дивљачи забрањене за одстрел,
            8 лов оружјем или муницијом забрањене законом или које је супротно ловачкој етици, као и пушком вишеметком која није блокирана на два ловачка метка,
            9  непоштовање мера безбедности којих су дужни да се придржавају учесници у лову,   које се односе на руковање оружјем или употребу оружја или делова оружја; и напуштање у време лова  места на које је ловац распоређен, без одобрења стручног пратиоца /пратиоца/вође групе ловаца, све до завршетка лова,
            10 лов на туђем ловишту,
            11 неоправдан улазак у резерват са пушком ван футроле,
            12 одстрел срнеће  дивљачи без одговарајуће дозволе,
            13 лов у резервату,
            14 ноћни лов,
            15 неодржавање хранилишта или неизграђивање хранилишта у случајевима када је таква обавеза преузета,
            16 рањавање другог ловца или грађанина у лову, намерно или из крајње непажње,
            17 проузроковање штете Удружењу намерно или из крајње непажње, уз накнаду штете по ценовнику Ловачког савеза Србије за домаће ловце, ако одлуком Удружења није друкчије предвиђено и ако се не ради о кривичном делу по коме надлежни суд одређује штету,
            18 вођење и пуштање у ловиште  керова невакцинисаних против беснила,
            19 ловљење длакаве дивљачи у ограђеном простору,
            20 оштећивање или покушај оштећивања имовине Удружења, или одношење према имовини  Удружења несавесно, немарно или са непажњом.

Члан 8
            Због повреде обавеза члановима Удружења може се изрећи једна од следећи мера:
            1 опомена,
            2 забрана изласка у ловиште не одређено време,
            3 искључење из Удружења.

Члан 9
            Мера опомене се саопштава члану Удружења усмено, пред Комисијом, одмах по доношењу.

Члан 10
            Мера забране изласка у ловиште се изриче у трајању од једног до шест месеци, а може се изрећи и за лакше и за теже повреде обавеза.

Члан 11
            Мера искључења из Удружења се изриче само за теже повреде обавеза предвиђених овим правилником или по основу одредби Статута Удружења, а на период од једне до пет година.

Члан 12
            У случајевима када је повреда обавезе извршена организовано и са намером или уз велику штету и последице, или кад и поред предочених доказа члан не прихвати своју одговорност, или у случајевима  повратних повреда обавеза Комисија може изрећи меру искључења из Удружења трајно.

            3 Избор и рад комисије

Члан 13
            За утврђивање одговорности за повреду обавеза Скупштина бира Дисциплинску комисију (Комисија).
            Комисија се бира на време од четири године.
            Комисија се састоји од пет чланова, од којих је један председник.

Члан 14
            Комисија ради у саставу од најмање три члана.

Члан 15
            О свом раду Комисија води записник.

            4 Поступак

Члан 16
            Пријаву о повреди обавезе може поднети сваки члан Удружења или свако лице које о повреди има сазнања.
            Пријава може бити писмена или усмена на записник пред секретаром Удружења.

Члан 17
            По пријему пријаве, секретар Удружења проверава наводе  и утврђује да ли има основа за покретање поступка, те уколико има прослеђује пријаву Председнику удружења.

Члан 18
           
Дисциплински поступак се покреће на захтев председника Удружења, Надзорног одбора или Скупштине ловачког удружења.

Члан 19
            Председник комисије заказује јавну расправу на коју поред чланова комисије позива и члана о чијој се одговорности одлучује, његовог браниоца (ако га има), сведоке, као  и  председника и секретара Удружења по службеној дужности.
            Расправе су јавне изузев ако је потребно чувати војну или неку другу службену тајну, у ком случају се искључује јавност.

Члан 20
            Уколико члан о чијој се одговорности одлучује неоправдано не присуствује расправи, иста се може одржати и у његовој одсутности.

Члан 21
            Комисија може донети одлуку:
            - о одговорности члана,
            - о обустављању поступка услед незнатног значаја повреде и одсуства штетних последица или кад је очигледно да је починиоца толико погодила одговорност и сазнање о томе, да је несврсисходно изрицати меру,
            - о ослобађању од одговорности кад повреда није предвиђена овим правилником, кад постоје околности које искључују одговорност или услед недостатка доказа.

Члан 22
            На одлуку комисије право жалбе имају  члан о чијој  одговорности је одлучивано и председник Удружења, у року од 15 дана од дана достављања.
            Жалба се подноси Управном одбору писмено.
            У одлучивању по жалби не учествује председник Удружења.
            Управни одбор је дужан да одлуку по жалби донесе у року од 30 дана од дана подношења жалбе и да извести Комисију у даљем року од 10 дана.
            Комисија о овој одлуци Управног одбора  извештава члана о чијој је одговорности одлучивано и председника Удружења.

Члан 23
            Управни одбор може:
            - жалбу одбацити јер је неблаговремена или ју је изјавило неовлашћено лице,
            - жалбу одбити јер је неоснована,
            - жалбу уважити, укинути одлуку Комисије и вратити јој предмет на поновно одлучивање,
            - уважити жалбу, преиначити одлуку Комисије и донети нову одлуку.

Члан 24
            Одлука Управног одбора је коначна.

            5 Извршење изречених мера

Члан 25
            Изречене мере се морају извршити у року од 15 дана од дана доношења коначне одлуке.

Члан 26
            Све коначне одлуке се истичу на огласној табли и интернет страници Удружења.

Члан 27
            Мере јавне опомене се извршавају истицањем на на огласној табли и интернет страници Удружења у трајању од 30 дана и читањем на првој следећој седници скупштине Удружења.

Члан 28
            Мера забране изласка у ловиште се извршава уручењем писменог саопштења одговорном члану (учиниоцу прекршаја), његовом груповођи и стручној служби Удружења.
            Одлука о мери се истиче на на огласној табли и интернет страници Удружења у трајању од 30 дана и чита на првој следећој седници скупштине Удружења.

Члан 29
            Мера искључења из Удружења се извршава одузимањем чланске карте.
            Документ из претходног става члан је дужан да преда секретару Удружења у року од три дана од дана обавештења о  коначности одлуке.
            Одлука о мери се истиче на на огласној табли и интернет страници Удружења у трајању од 30 дана и чита на првој следећој седници скупштине Удружења.
           

Члан 30
            О свим изреченим мерама се води евиденција.
            Изречене мере се бришу из евиденције:
            - за лакшу повреду, после једне године по коначности уколико одговорни члан не учини нову повреду,
            - за тежу повреду, после четири године по коначности уколико одговорни члан не учини нову повреду.

            6 Понављање поступка

Члан 31
            Поступак који је довршен коначном одлуком може се поновити у следећим случајевима:
            - ако члану о чијој је одговорности одлучивано није дата могућност да учествује у поступку,
            - ако је одлука заснована на лажном доказу,
            - ако  члан о чијој је одговорности одлучивано сазна за нове чињенице или стекне могућност да употреби нове доказе на основу којих би за њега могла бити донета  повољнија одлука да су те чињенице  и докази били употребљени у ранијем поступку.

Члан 32
            Захтев за понављање поступка могу поднети:  члан о чијој је одговорности одлучивано или председник Удружења.
            Захтев се може поднети најдаље годину дана од коначности одлуке.

Члан 33
            Поступак за обнову поступка се води на исти начин као и поступак за утврђивање одговорности.

            7 Материјална одоговорност

Члан 34
            Члан Удружења који намерно или из крајње непажње проузрокује материјалну штету Удружењу дужан је да штету надокнади.

Члан 35
            Ако штету причини више чланова, сваки од њих је посебно одговоран за део штете коју је проузроковао. Ако се не може одредити за сваког понаособ висина штете, сматра се да су подједнако одговорни и штету надокнађују у једнаким деловима.
            Ако је штета учињена од стране више чланова умишљајним кривичним делом, учиниоци одговарају солидарно за накнаду штете.

Члан 36
            Поступак утврђивања материјалне одговорности води се на исти начин као и поступак за утврђивање дисциплинске одговорности.

            8 Прелазне и завршне одредбе

Члан 37
            Измене и допуне овог Правилника врше се на исти начин по коме је и усвојен Правилник.

Члан 38
            Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности  од 27.02.1995. године са каснијим изменама и допунама.

Члан 39
            Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења.