На основу члана 67. став 5. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10),Министар пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, доноси

 

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ И НАЧИНУ ОБЕЛЕЖАВАЊА УЛОВЉЕНЕ
ДИВЉАЧИ И ТРОФЕЈА ДИВЉАЧИ, КАО И О НАЧИНУ ВОЂЕЊ
Е ЕВИДЕНЦИЈЕ


(Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 16/12 од 7.3.2012. године)

 

Члан 1.

  Овим  правилником  ближе  се  прописују  услови  за  стављање  у  прометуловљене дивљачи и трофеја дивљачи, начин обележавања уловљене дивљачи и трофејадивљачи, изглед и садржина обрасца пропратнице, односно трофејног листа и начинњиховог издавања, као и начин вођења евиденције трофеја и издатих пропратница итрофејних листова.

 

Члан 2.

  Када се ставља у промет, ради остваривања и обезбеђивања следљивости одместа улова до крајњег корисника, уловљена дивљач мора да буде обележена и мора да буде издата пратећа документација за ту дивљач, у складу са  законом којим се уређује ловство и прописима којима се уређује ветеринарство. 

 

Члан 3.

Уловљена дивљач и трофеји дивљачи стављају се у промет ако:

 

1)  су  обележени  евиденционом  маркицом  за  обележавање  уловљене дивљачи (у даљем тексту: маркица), која се евидентира у Централној бази података у складу са законом којим се уређује ловство;

  2) је извршена службена контрола одстрељене дивљачи и трофеја дивљачи, у  складу са прописима којима се уређује ветеринарство  (у даљем тексту: службена контрола);

3) је извршено вађење унутрашњих органа одстрељене крупне дивљачи пре померања са места одстрела и њихово паковање у пластичну кесу у складу са прописима којима се уређује ветеринарство од стране лица које врши стручне послове газдовања ловиштем/ловочувара или пратиоца;

  4)  је обезбеђена документација која прати уловљену дивљач у промету у складу  са  прописима  којима  се  уређује  ловство  и  прописима  којима  се  уређује ветеринарство.

 

Члан 4.

Маркица из члана 3. став 1. тачка 1) овог правилника мора бити:

1)  израђена  од  савитљивог  пластичног  и  отпорног  материјала  за  чију употребу у ове сврхе овлашћена институција за контролу сировинског састава материјала и његових физичко-хемијских  и токсиколошких својстава издаје атест, који одговара

 

условима JUS-ISO 2814-2 односно ISO 2812-2, као и стандардима ISO 37, ISO 527-1,3, ISO 815, ISO 868, ISO 6427, ISO 7111, ISO 9352; 

2) лака за читање, са заштићеним и неизбрисивим натписом који је ласерски одштампан;

3)  израђена  тако да се  не  може  поново искористити,  односно  тако да уклањање са обележене дивљачи није могуће без њеног физичког оштећења;

4) дизајнирана тако да остане трајно причвршћена;

5) нетоксична и нешкодљива по здравље и безбедност.

Маркица је дужине најмање 250 mm  и  састоји се од основног дела на коме се налази одговарајући натпис и перфорација за провлачење ужег дела маркице и ужег дела за провлачење на коме се налази назубљени део, чији је изглед приказан на Прилогу, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

  Натпис  на  основном  делу  маркице  садржи  двословну/трословну  ознаку дивљачи, шестоцифрени серијски број почевши од 000001, ознаку Републике Србије (СРБ), односно аутономне покрајине (АПВ/АПКиМ) и место за уписивање текуће ловне године.

Члан 5.

Труп одстрељене крупне дивљачи обележава се маркицом после извршеног вађења унутрашњих органа тако што се маркица провлачи између костију подлактице или кроз кожу на трбушној дупљи на начин да се ужи део провлачи кроз перфорацију и затеже тако да уклањање маркице није могуће без њеног физичког оштећења.

Трофеј одстрељене дивљачи обележава се маркицом тако да уклањање маркице није могуће без њеног физичког оштећења.

Маркицом се обележава и пластична кеса са унутрашњим органима одстрељене крупне дивљачи на начин да уклањање маркице није могуће без њеног физичког оштећења.

У случају да одстрељену дивљач, трофеје дивљачи и кесе са унутрашњим органима одстрељене дивљачи није могуће обележити маркицом (нпр. маркице су изгубљене/оштећене услед нестручног руковања), одстрељена дивљач, трофеји дивљачи и кесе са унутрашњим органима одстрељене дивљачи обележавају се бројем евиденционе маркице тако што се тај број преписује из дозволе за лов на делове пластике, картона или платна који се чврсто везују за труп, трофеј или кесу на којима остају до момента службене контроле.

После извршеног обележавања са трупом и унутрашњим органима одстрељене крупне дивљачи поступа се у складу са прописима којима се уређује ветеринарство.

Члан 6.

Маркица се прибавља у складу са планом одстрела дивљачи предвиђеним Годишњим планом газдовања ловиштем за наредну ловну годинудаљем тексту: Годишњи план).

Свака издата, као и свака неискоришћена маркица из претходне ловне године посебно се евидентира у Централној бази података према кориснику ловишта коме је издата.

Евиденција из става 2. овог члана садржи и податке о изгубљеним и маркицама оштећеним услед нестручног руковања, а које су издате за обележавање дивљачи за коју је издата дозвола за лов.

Маркице које су изгубљене или оштећене услед нестручног руковања евидентирају се као маркице искоришћене за обележавање дивљачи за коју је издата дозвола за лов, о чему се обавештава министарство надлежно за послове ловства.

Члан 7.

Уловљена дивљач ставља се у промет само ако је обележена и ако је за њу издата пропратница у складу са овим правилником, као и одговарајућа документација у складу са прописима којима се уређује ветеринарство.

Члан 8.

Трофеј одстрељене дивљачи ставља се у промет само ако је обележен и ако је за њега издат трофејни лист у складу са овим правилником, као и одговарајућа документација у складу са прописима којима се уређује ветеринарство.

Члан 9.

Корисник ловишта обезбеђује да се службена контрола одстрељене дивљачи и њених делова врши у складу са прописима којима се уређује ветеринарство.

Члан 10.

Крупна дивљач која се лови ради пресељења или у научно – истраживачке сврхе, обележава се тако да се маркица причврсти око ноге или рогова/роговља тако да уклањање маркице није могуће без њеног физичког оштећења, у складу са законом којим се уређује ловство.

Члан 11.

Померање, пренос, односно транспорт одстрељене крупне дивљачи са припадајућим деловима са места одстрела у ловишту до места службене контроле из члана 9. овог правилника врши се након обележавања на начин прописан овим правилником.

Члан 12.

Маркица којом је обележена кеса са унутрашњим органима одстрељене крупне дивљачи скида се приликом службене контроле одстрељене дивљачи, у складу са прописима којима се уређује ветеринарство.

Маркица којом је обележен труп одстрељене крупне дивљачи, као и маркица којом је обележен трофеј одстрељене крупне дивљачи не скида се у промету, односно до крајњег корисника.

Члан 13.

Маркица за обележавање одстрељене јединке трофејне крупне дивљачи израђује се као троделна, а појединачни делови маркице користе се за обележавање:

1)       трофеја дивљачи, и то: рогова код муфлона и дивојарца/дивокозе, роговља код јелена обичног, јелена лопатара, јелена вирџинијског и срндаћа и кљова код дивљег вепра;

2)   трупа дивљачи;

3)   унутрашњих органа из члана 5. став 3. овог правилника.

Маркица за обележавање одстрељене јединке трофејне крупне звери/ситне длакаве дивљачи израђује се као троделна, а појединачни делови маркице користе се за обележавање трупа, лобање и крзна.

 

Члан 14.

Маркица за ухваћену крупну дивљач је жуте боје, а маркица за одстрељену крупну дивљач /трофејне крупне звери и трофејну ситну дивљач је беле боје и садрже следеће податке за:

1)  јелена обичног: ЈО 000001 СРБ или АПВ/АПКиМ и текућу ловну годину;

2)  јелена лопатара: ЈЛ 000001 СРБ или АПВ/АПКиМ и текућу ловну годину;

3)  јелена вирџинијског: ЈВ 000001 СРБ или АПВ/АПКиМ и текућу ловну годину;

4)  срну обичну: СО 000001 СРБ или АПВ/АПКиМ и текућу ловну годину;

5)  дивокозу: ДК 000001 СРБ или АПВ/АПКиМ и текућу ловну годину;

6)  муфлона: МФ 000001 СРБ или АПВ/АПКиМ и текућу ловну годину;

7)  дивљу свињу: ДС 000001 СРБ или АПВ/АПКиМ и текућу ловну годину;

8)  вука: ВУ 000001 СРБ или АПВ/АПКиМ и текућу ловну годину;

9)  шакала: ША 000001 СРБ или АПВ/АПКиМ и текућу ловну годину;

10)       лисицу: ЛИ 000001 СРБ или АПВ/АПКиМ и текућу ловну годину;

11)       за трофејну ситну дивљач: прва два слова назива дивљачи на српском

језику и у наставку 000001 СРБ или АПВ/АПКиМ и текућу ловну годину.

Члан 15.

Одстрељена ситна дивљач обележава се при првом контакту са одстрељеном дивљачи.

Обележавање одстрељене ситне длакаве/пернате дивљачи врши се стезањем маркице око врата/ноге дивљачи тако да уклањање маркице није могуће без њеног физичког оштећења.

Померање, пренос, односно транспорт одстрељене ситне дивљачи са места одстрела у ловишту до места службене контроле из члана 9. овог правилника врши се након обележавања на начин прописан овим правилником и прописима којима се уређује ветеринарство.

Члан 16.

За обележавање ситне дивљачи длакаве/пернате користи се једноделна маркица израђена од пластике која се састоји од основног дела са перфорацијом за провлачење и ужег дела за провлачење.

На основном делу маркица садржи ознаку СДД за ситну длакаву дивљач, односно СПД за ситну пернату дивљач, шестоцифрени серијски број који почиње од 000001, ознаку Републике Србије (СРБ), односно аутономне покрајине (АПВ/АПКиМ) и место за уписивање текуће ловне године.


Члан 17.

Пропратница за уловљену дивљач је формата А6 (димензија 105х148 mm) и дата је на Обрасцу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Пропратница из става 1. овог члана садржи:

1)  назив ловишта;

2)  назив и седиште корисника ловишта;

3)  назив: „ПРОПРАТНИЦА ЗА УЛОВЉЕНУ ДИВЉАЧ”;

4)  име и презиме лица које превози уловљену дивљач;

5)  ЈМБГ/регистарски број личне карте;

6)  одредиште крајњег корисника;

7)  врсту уловљене дивљачи;

8)  број јединки и маса уловљене дивљачи;

9)  број евиденционе маркице за обележавање дивљачи;

10)       број Потврде о безбедности меса и органа дивљачи за исхрану људи у складу са прописима којима се уређује ветеринарство;

11)       регистарски број возила којим се превози уловљена дивљач;

12)       датум издавања пропратнице;

13)       потпис овлашћеног лица и печат.

Члан 18.

Пропратница за уловљену дивљач сачињава се у три истоветна примерка, од којих се један предаје лицу које превози уловљену дивљач, а два примерка остају кориснику ловишта као евиденција издатих пропратница.

Члан 19.

Трофејни лист је формата А6 (105х148 mm) и дат је на Обрасцу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Трофејни лист из става 1. овог члана садржи:

1)  на првој страни (спољашњој):

(1) назив и седиште корисника ловишта,

(2) назив: ,,ТРОФЕЈНИ ЛИСТ”,

(3) назив врсте дивљачи на српском и латинском и број C IC поена,

(4) име и презиме ловца,

(5) назив ловишта,

(6) датум лова;

2)  на другој и трећој страни (унутрашњој):

(1) табеларни приказ CIC формуле за врсту дивљачи за коју се издаје трофејни лист,

(2) регистарски број ,

(3) датум оцењивања,

(4) име и презиме чланова комисије за оцењивање трофеја и број уверења,

(5) место за печат и потпис одговорног лица корисника ловишта; 4) на четвртој страни (спољашњој):

(1) место за опис лова (уколико ловац захтева).

 

Члан 20.

Трофејни лист се издаје за трофеје следећих врста дивљачи:

Лисица

/ Vulpes vulpes /

лобања

Јазавац

/ Meles meles /

лобања

Ракунолики пас

/ Nyctereutes procyonoides /

лобања

Дивља мачка

/ Felis silvestris /

лобања, крзно

Рис

/ Lynx lynx /

лобања, крзно

Шакал

/ Canis aureas /

лобања, крзно

Вук

/ Canis lupus /

лобања, крзно

Медвед

/ Ursus arctos /

лoбања, крзно

Дивља свиња

/ Sus scrofa /

кљове

Срна

/ Capreolus capreolus /

роговље са лобањом

Јелен- европски

/ Cervus elaphus /

роговље са лобањом

Муфлон

/ Ovis musimon /

рогови са лобањом

Дивокоза

/ Rupicapra rupicapra /

рогови са лобањом

Јелен лопатар

/ Dama dama /

роговље са лобањом

Белорепи јелен

/ Odocoilus virginianus /

роговље са лобањом

 

Члан 21.

Евиденција трофеја води се на оцењивачком листу, који нарочито садржи следеће податке: име и презиме ловца, место боравка, државу, регистарски број ловне карте ловца, назив ловишта, место одстрела, датум лова, табеларни приказ формуле C IC за врсту дивљачи која се оцењује, укупну оцену трофеја, регистарски број оцењивачког листа, датум оцењивања, место оцењивања, старост (процена), потписе три члана комисије за оцењивање трофеја, број уверења, потпис председника комисије за оцењивање трофеја, место за печат корисника ловишта.

Обрасци оцењивачког листа T – 1/ 2/ 3, T – 4, T – 5, T – 6, T – 7, T – 8, T – 9, T – 10, T – 11, T – 12, T – 13, T – 14 и T – 15, одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Трофеји се евидентирају у посебном регистратору, сложени по редоследу регистарских бројева, као и у електронском облику у и представљају трајни документ.

Оцењивачки листови и издати трофејни листови евидентирају се за сваку ловну годину у Централној бази података.

Члан 22.

Евиденција издатих трофејних листова нарочито садржи следеће податке: назив ловишта, назив и седиште корисника ловишта, име и презиме ловца, регистарски број ловне карте ловца, врсту дивљачи, датум одстрела, број оцењивачког листа из кога се елементи мерења и оцене уносе у трофејни лист који се даје ловцу који је дивљач одстрелио, број трофејног листа, вредност трофеја у C IC поенима, датум издавања трофејног листа, податке о комисији за оцењивање трофеја.

 

Члан 23.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. априла 2012. године, осим одредаба чл. 15. и 16. овог правилника који се примењују од 1. априла 2013. године.

Број: 110-00-151 /2011-09

МИНИСТАР

У Београду, 3. фебруара 2012. године

Душан Петровић

 

 

 Прилог

 

Маркица за обележавање дивљачи

 ПРОПРАТНИЦА ЗА УЛОВЉЕНУ ДИВЉАЧ

 

Образац 1


 

 

 ТРОФЕЈНИ ЛИСТ

 


Образац 2