Lovački savez Srbije                                                                                        

Beograd, 27.11.2012. godine                                                                                

   Broj: 332-4/12                                                                                                           

                                                                                                                          

Na osnovu odredbi: člana 4. stav 1. tačka 15, člana 8. stav 2. člana 66. stav 2. i  člana 110. stav 1. Zakona o divljači i lovstvu, (Sl.gl. RS br. 18/10) i člana 35. stav 2. Statuta Lovačkog saveza Srbije, Upravni odbor Lovačkog saveza Srbije, na 18. sednici održanoj 27.11.2012. godine donosi

 

C E N O V N I K

 

I   Opšte odredbe

 

 1. Ovaj cenovnik je akt kojim  Lovački savez Srbije (u daljem tekstu LSS) preporučuje cene odstrela divljači, mesa odstreljene divljači, usluga u lovu i žive divljači, u lovištima kojima gazduje preko lovačkih udruženja, po vrstama divljači i usluga, za lovnu 2013/14godinu.

 2. Cena odstrela krupne divljači sa trofejom određuje se na osnovu: težine trofeja u kilogramima za jelena evropskog, (do 230,0 CIC poena) i jelena lopatara (do 200,0 CIC poena, u gramima za srndaća (do 150,0 CIC poena) kao i dužine trofeja u centimetrima za  vepra (do 130,0 CIC poena),  divokozu (divojarca do 115,0 CIC poena odnosno divokozu do 110,0 CIC poena)  muflona (do 230,0 CIC poena).

 3. Težina trofeja za određivanje cene odstrela jelena evropskog i lopatara je bruto težina trofeja sa lobanjom i gornjom vilicom bez sečenja, iz obrasca trofejnog lista, 24 časa posle otkuvavanja i izbeljivanja.

 4. Težina trofeja, za određivanje cene odstrela srndaća, je bruto težina trofeja iz obrasca trofejnog lista (bruto težina trofeja sa lobanjom i gornjom vilicom, bez sečenja), od koje je oduzeto 90 grama, 24 časa posle otkuvavanja i izbeljivanjaUkoliko se naplata vrši pre isteka 24 časa od otkuvavanja i izbeljivanja, bruto težina se može umanjiti do 10%.

 5. Dužina trofeja, za određivanje cene odstrela vepra, divokoze i muflona, je srednja dužina trofeja iz obrasca trofejnog lista.

 6. Ocenjivanje trofeja, koji ima merne elemente, vrši se na osnovu formula CIC-a, u skladu sa važećim propisima.

 7. Cena odstrela krupne divljači iz tačke 2. mora biti usklađena sa vrednošću izkazanom u izdatoj dozvoli za lov, uz dozvoljeno odstupanje od  + 10%Ukoliko je trofej preko graničnih vrednosti iskazanih pod tačkom 2. (kategorija vrhunskih trofeja), cena odstrela divljači je prema prethodnom dogovoru.

  8. Ranjavanje krupne divljači naplaćuje se 50% od cene odstrela ili mesa iskazanu izdatoj dozvoli za lov, odnosno usklađene sa odredbom tačke 7. U slučaju da se ranjena divljač pronađe, lovac plaća razliku do pune cene utvrđene ovim cenovnikom.

 9. Cene odstrela sitndivljači i mesa sitndivljačiskazane su posebno za vrste koje se upotrebljavaju u ishrani, a posebno za ostale vrste, za celu jedinku u koži ili perju.

10. Cene odstrela sitne divljači i mesa sitndivljači, za vrste koje se upotrebljavaju u ishrani, posebno su iskazane za slučaj da inostrani lovac turista ne može tu divljač uneti u svoju zemlju.

11 . Pojedinačno iskazane vrednosti u cenovniku su neto iznosi, iskazani u evrima /EUR/. Faktura se iskazuje u dinarimaprimenom kupovnog kursa Narodne banke Srbije DIN-EUR, na dan fakturisanja.

12. Lovačka udruženja, kojsu u sistemu PDV-a, dužnsu da u fakturi posebno iskažu i vrednost PDV-a, (neto iznos + PDV = ukupan iznos fakture), prema propisima koji važe u vreme fakturisanja. 

13. Ugovorom o pružanju lovno-turističkih usluga, zaključenim između  korisniklovišta koji gazduje lovištem i turističke agencije, utvrđuje se i provizija za usluge turističke agencije. Plaćanje provizije vrši se po fakturi koju ispostavlja turistička agencijau skladu sa propisima o PDV.

14. Lovačko udruženje, preko kog LSS gazduje lovištem, obavezno je da odlukom upravnog odbora, odredi cene odstrela divljači, mesa odstreljene divljači, usluga u lovu i žive divljači u lovištu kojim gazduje, koje ne mogu biti niže od cena iz ovog cenovnika osim u slučajevima kada se odobravaju popusti i to:           - za odstrel jelena i srndaća kao sezonski popust, može se odobriti popust do 30 %;

za odstrel vepra u grupnom lovu otkup mesa krupne divljači iz hladnjače može se odobriti popust do 50 %;

za probirni odstrel krupne divljačiodstrel grabljivicaodstrel sitne divljači (tačka 7) i  usluga u lovu (poglavlje III),  može se odobriti popust i do 100 % (oslobađanje plaćanja).

15. Članu lovačkog udruženja, sa članskom kartom lovačkog saveza i markicom za tekuću lovnu godinu, po osnovu redovnog izvršavanja obaveza utvrđenih godišnjim planom gazdovanja lovištem iz mera i aktivnosti u lovištu na unapređivanju populacija lovostajem zaštićenih vrsta divljači, zaštiti, očuvanju i unapređivanju staništa divljači i uređivanju i održavanju lovišta, odlukom iz tačke 14.  može se odobriti popust do 100 % (oslobađanje plaćanja). Tom odlukom može se utvrditi da uplate po ovom osnovu članovi mogu vršiti akontativno, istovremeno sa uplatom članarine.

Lovačka udruženja su obavezna da ove uplate u knjigovodstvu evidentiraju posebno od uplate članarine, u skladu sa propisima o PDV, (lovačka udruženja koja su u sistemu PDV-a na te uplate obračunavaju i plaćaju PDV).


1. Srna                                                                                                         - Roe deer

1.1. Odstrel srndaća sa trofejom:

 

 

 

 

do

249,0

gr

=

100,0

+

0,0

/1

gr

 

 

od

250,0

gr

do

299,0

gr

=

150,0

+

 0,0

/1

gr

 

 

od

300,0

gr

do

349,0

gr

=

200,0

+

4,0

/1

gr

 

 

od

350,0

gr

do

399,0

gr

=

400,0

+

 6,0

/1

gr

 

 

od

400,0

gr

do

449,0

gr

=

700,0

+

7,0

/1

gr

 

 

od

450,0

gr

do

499,0

gr

=

1.050,0

+

9,0

/1

gr

 

 

od

500,0

gr

do

549,0

gr

=

1.500,0

+

15,0

/1

gr

 

 

 

preko

 

 

550,0

gr

=

2.250,0

+

 30,0

/1

gr

 

1.2. Cene su za period 15.04.-15.05, posle tog perioda može se odobriti popust do 30 %. 

             1.3. Odstrel: srne = 20,0 ; laneta =10,0 ;

1.4. Cena mesa u koži (bez glave, utrobe i nogu) = 3,0 /kg;


2. Divlja svinja                                                                                            - Wild boar

2.1. Odstrel vepra u pojedinačnom lovu sa trofejom:

 

 

 

 

do

14,9

cm

=

100,0

+

0,0

/1

mm

 

 

od

15,0

cm

do

17,9

cm

=

200,0

+

0,0

/1

mm

 

 

od

18,0

cm

do

19,9

cm

=

300,0

+

10,0

/1

mm

 

 

od

20,0

cm

do

21,9

cm

=

500,0

+

20,0

/1

mm

 

 

od

22,0

cm

do

23,9

cm

=

900,0

+

25,0

/1

mm

 

 

 

preko

 

 

24,0

cm

=

1.400,0

+

 30,0

/1

mm

 

            2.2. Za odstrel vepra u grupnom lovu može se odobriti popust do 50 %.   

            2.3. Odstrel d.krmače i podmladka sa bruto težinom  do 50 kg 10,0 ;

2.4. Odstrel d.krmače i podmladka sa bruto težinom preko 50 kg = 20,0 ;

2.5. Cena mesa u koži (bez utrobe) = 1,0 /kg;

*  *  *  *  *

 

3. Sitna divljač                                                                                             - Small game

3.1. Odstrel sitne divljači koja se upotrebljava u ishrani:

(A) odstrel i cela jedinka u koži ili perju,

(B) odstrel, u slučaju da inostrani lovac turista ne može tu divljač uneti u svoju zemlju.

(C) meso cele jedinke u koži ili perju u slučaju pod (B),

 

 

 

(A)

 

 

(B)

 

 

(C)

 

 

 

Zec

=

35,0

;

25,0

;

10,0

 

 

Poljska  jarebica

=

25,0

;

22,0

;

3,0

 

 

D. guska glogovnjača i lisasta

=

20,0

;

17,0

;

3,0

 

 

Fazan, Šumska šljuka #

=

15,0

;

12,0

;

3,0

 

 

D. patka Gluvara i Riđoglava

=

10,0

;

8,0

;

2,0

 

 

D. patka Kržulja i Pupčanica

=

6,0

;

4,0

;

2,0

 

 

D. patka Zviždara i Liska crna

=

6,0

;

4,0

;

2,0

 

 

D. golub grivnjaš

=

6,0

;

4,0

;

2,0

 

 

Prepelica,Grlica,Barska kokica

=

3,0

;

2,0

;

1,0

 

 

Gugutka

=

2,0

;

1,0

;

1,0

 

*  *  *  *  *

II     Cene usluga u lovu

 

 

- organizacija lova krupne d., po lovcu i jednoj prijavi lova

jednokratno

50,0 

 

- organizacija lova sitne d., po lovcu  i jednoj prijavi lova:

dnevno

15,0 

 

- stručni pratilac u lovu krupne divljači

po izlasku

20,0 

 

- pratilac u lovu sitne divljači

dnevno

10,0 

 

- tumač prevodilac

dnevno

20,0 

 

- korišćenje traktora /korpa, prikolica/

dnevno

50,0 

 

- korišćenje terenskog vozila  

dnevno

70,0 

 

- korišćenje zaprege, fijakera

dnevno

100,0 

 

- korišćenje čamca

dnevno

25,0 

 

- pogonič – nosač (najmanje 1 na 3 lovca)

dnevno

10,0 

 

- iznajmljivanje lovačkog oružja

dnevno

10,0 

 

- iznajmljivanje lovačkog psa

dnevno

10,0 

 

- organizacija obuke lovačkog psa

dnevno

10,0 

 

korišćenje terena za obuklovačkog psa

dnevno

10,0 

 

- pratilac u obuci lovačkog psa

dnevno

10,0 

*  *  *  *  *

Ovaj Cenovnik  stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u službenom

glasilu Lovačkog saveza Srbije, a primenjivaće se od 01.04.2013. godine.